umfanekiso wefreyimu
Ukugqalwa kwesiza

Isindululo soluhlu lwamanqaku yiCFHE [AA_OrgIntl_ONU-CDPH]

Inqaku elihambelanayo - IQela eliSebenzayo elihambelanayo

Lo mbhalo ucetyiswa ukuba uhlalutye ngaphakathi kwesakhelo se Ingxelo ye-Autist Alliance kwiKomiti ye-CDPH kuRhulumente waseFrance.
Ukuba ungathanda ukunika amagqabantshintshi aluncedo kule ngxelo, cofa kwi-disc eluhlaza (okanye uye emazantsi ephepha) ukufumana imiyalelo yendlela omawuqhubeke ngayo.


Isindululo soluhlu lwamanqaku yi-CFHE (France) malunga nokuvavanywa kweFrance yiKomiti yeCRPD (UN) (07 / 2020)

Umthombo: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fICO%2fFRA%2f37155&Lang=fr

Ingqungquthela yamalungelo abantu abakhubazekileyo-Igalelo le-French Council of People of Disability for European Questions (CFHE) kwiKomiti yamaLungelo aBantu abaKhubazekileyo.

Isindululo soluhlu lwamanqaku malunga nengxelo yokuqala yeFrance

A. Injongo, iinkcazo, imigaqo ngokubanzi kunye noxanduva ngokubanzi

(Ubugcisa 1 ukuya ku-4)

 1. Ngaba uRhulumente waseFrance uzimisele ukuyiguqula njani inkcazo yokukhubazeka kumthetho wakhe ukuze uhambelane nendlela esekwe kumalungelo oluntu yokukhubazeka kwiNgqungquthela yamaLungelo Abantu abakhubazekileyo?

 1. Ngaba uRhulumente waseFrance uzimisele ukuhlanganisa umxholo wokuhlala ngokufanelekileyo kumthetho wawo kuzo zonke iinkalo zobomi?

 1. Isicwangciso sesizwe saseFrance sokudibanisa uyilo kwindalo iphela ekuphunyezweni kwemigaqo-nkqubo yoluntu?

B. Amalungelo athile

Ukulingana nokungacalucaluli (ubugcisa. 5)

 1. Ngawaphi amanyathelo athathwe ngurhulumente wase-France ukuqinisekisa ukusebenza kwamalungelo abantu abakhubazekileyo kunye nokwazisa umthetho olwa ucalucalulo kumthetho wase-France othathela ingqalelo zonke iinkalo zobomi?

Abasetyhini abakhubazekileyo (ubugcisa. 6)

 1. Sisiphi isicwangciso sokusebenza esenziwe nguRhulumente wase-France kwaye ufumene ziphi iziphumo ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwamalungelo abasetyhini kunye namantombazana akhubazekileyo, ngakumbi kwiindawo zengqesho, ezempilo, ukulwa indlala, ukuthintela ukuphathwa gadalala kwabasetyhini? Wenza ntoni ukufumana idatha yesini?

Abantwana abakhubazekileyo (art. 7)

 1. Umbuso waseFrance uwuphumeza njani umbono ogqityiweyo weKomiti yamaLungelo oMntwana yomhla kaJanuwari 29, 2016 ngokubhekisele kubantwana abakhubazekileyo?

 1. Umbuso wase-France uzakusebenzisa njani ukubonisana kwabantwana abakhubazekileyo kuzo zonke iiprojekthi ezibachaphazelayo, nokuba kukwinqanaba lendawo okanye lelizwe, nokuba bahlala phi, ukuze yenze ukuba icwangciswe kakuhle?

Ukwazisa (ubugcisa. 8)

 1. Le Ngqungquthela ayisaziwa kuluntu ngokubanzi, kulawulo lukazwelonke nakwimimandla, abantu abakhubazekileyo noluntu ngokubanzi. Sisiphi isicwangciso esenziwe yiFrance kwinqanaba likazwelonke kunye neendlela esele zibekiwe zokwazisa ngomxholo weNgqungquthela; indlela esekwe kumalungelo oluntu yokukhubazeka kwaye yazisa abantu abakhubazekileyo ngamalungelo abo?

Ukufikeleleka (art 9)

 1. Ngawaphi amanyathelo aza kuthathwa nguRhulumente wase-France ukubuyela kufikeleleko olupheleleyo ngokwezezindlu (umthetho we-ELAN[i] ukusuka ngo-2018)? Ngawaphi amanyathelo owiso-mthetho athe athathwa ngabasemagunyeni ukwenza imeko-bume ekhoyo ifikeleleke kubo bonke ngexesha elifanelekileyo, ngakumbi kwimimandla yezothutho, izindlu, umsebenzi, ukufikelela kwiinkonzo zikarhulumente, njl. ?

Ukwamkelwa kobuntu obusemthethweni ngokwendlela efanayo (art. 12)

 1. Ngawaphi amanyathelo athathiweyo ukuqeqesha abasebenzi bezomthetho, ngakumbi ukubeka esweni iijaji, kukwahluka kweemeko zokukhubazeka nokuxhomekeka?

 1. Ngawaphi amanyathelo urhulumente wase-France anqwenela ukuwasebenzisa ukumisela nayiphi na indlela yokutshintsha endaweni yeenkqubo zenkxaso zokwenza izigqibo, ukukhusela abantu abakhubazekileyo kuxhatshazo, ukuxhatshazwa okanye ukungahoywa kwimeko ukusebenzisa amandla abo asemthethweni kwaye ngokuthe ngcembe baphumeze ilungelo lokwenyani lenkxaso endaweni yenkqubo emsulwa nelula yokujonga?

Ukufikelela kubulungisa (art. 13)

 1. Ngawaphi amanyathelo amkelwe nguRhulumente waseFrance ukwenza imeko-bume ebonakalayo, iinkqubo kunye nonxibelelwano, indawo yezomthetho, kubandakanya iinkundla, izikhululo zamapolisa kunye neendawo zokuhluthwa zifikeleleke kubamangaleli nakubo bonke abaqeqeshiweyo inkululeko (ukuvalelwa nokuvalelwa), kunye nokunika bonke abantu abakhubazekileyo ulwazi malunga nenkqubo yezobulungisa kunye namalungelo abo athiwe thaca, ngeendlela ezifanelekileyo nezifikelelekayo (“zifundeka ngokulula kwaye ziqondakala” njalo njalo)?

Inkululeko kunye nokhuseleko lomntu (art. 14)

 1. Ngawaphi amanyathelo aphathekayo aceba ukuwabeka kuRhulumente wase-France ukuze azise iimeko zokuvalelwa kwabantu abakhubazekileyo ukuba zihambelane neziqinisekiso ezinikezwe ngumthetho wamalungelo oluntu wamanye amazwe?

Ilungelo lokungaphathwa gadalala, okanye ngenkohlakalo, ngokungenabuntu okanye ngempatho eluhlazo okanye ukohlwaywa (art. 15)

 1. Ngawaphi amanyathelo abekwa ngurhulumente wase-France ukuthintela, ukuthintela kunye nokuzohlwaya zonke iindlela zokuphathwa gadalala, ukuhlazisa nokuthobela imigaqo yokuziphatha, kubandakanya ukupakisha, (etyholwa echazwa njengempatho-mbi ziiKomiti eziHlola iZizwe eziManyeneyo[iii]), ngakumbi kwiziseko zengqondo?

Ilungelo lokungaxhatshazwa, ubundlobongela kunye nokuxhatshazwa (ubugcisa. 16)

 1. Zeziphi iintshukumo zokubhaqa, ukuthintela, ukwazisa kunye noqeqesho urhulumente waseFrance acwangcise ukubeka endaweni ngokuchasene nobundlobongela kunye nokuphathwa gadalala kwiindawo ezahlukeneyo zobomi, inkathalo, imfundo, njl. nokuba bangobani, ngokunjalo nakwiintsapho?

Ukukhuselwa kwengqibelelo yomntu (ubugcisa. 17)

 1. Ngawaphi amanyathelo acetywayo nguRhulumente wase-France ukukhusela abantu abakhubazekileyo, ngakumbi abantu ababhinqileyo abakhubazekileyo kunye namantombazana, ngokuchasene nawo onke amangenelelo onyango, njengokunyanzelwa kwenzalo okanye ukukhupha isisu ngenkani?

Ukuphila ngokuzimeleyo kunye nokubandakanywa eluntwini (art. 19)

 1. Ngawaphi amanyathelo abekwe ngurhulumente waseFrance kuwo onke amanqanaba ukuqinisekisa ukufikelela kwiinkonzo zokuxhasa ezikhuthaza impilo yabantu abazimeleyo ukuze bakwazi ukuhlala eluntwini, kwaye babaphelise bobabini. inkcubeko yeziko kunokunqongophala kweenkonzo ezingabavumeli abantu ukuba basebenzise inkululeko yokuzikhethela (umzekelo: ukuhamba okungafunekiyo eBelgium kunye nokugcina abantu abadala kumaziko abantwana)?

Ukuhamba kwabantu (ubugcisa. 20)

 1. Umbuso wase-France uqinisekisa njani ukuba unyango olulinganayo luqinisekisiwe kubantu abakhubazekileyo malunga nokuhamba buqu nokuba bahlala phi ixesha elide okanye elingaphantsi? (umzekelo: ukuthwala kwamalungelo, ukuncitshiswa kwamaxesha esaziso, ukutshintsha kwendawo yokuhlala njl.

Inkululeko yokuthetha kunye novo kunye nokufikelela kulwazi (art. 21)

 1. Ukusetyenziswa kwezinto ezibonakalayo kukwandisa ukungalingani. Ngawaphi amanyathelo aza kuthathwa nguRhulumente wase-France ukwenza kungekuphela ukuba ulwazi kunye nonxibelelwano lufikeleleke kodwa lonke ulwazi olujolise kuluntu ngokubanzi, ngakumbi kwi-intanethi, ngolwimi lwezandla, ekufundeka ngokulula nokuqondakala ( I-FALC), kwinkcazo yeaudio, kwiBraille nangayo nayiphi na enye indlela ephuculweyo nonxibelelwano?

Intlonipho yekhaya kunye nosapho (art. 23)

 1. Ngawaphi amanyathelo abonakalayo urhulumente waseFrance azimisele ukuwathatha ukuqinisekisa ukuba ilungelo labantu abakhubazekileyo emtshatweni nokuba ngumzali kuyahlonitshwa, kubandakanya amanyathelo enkxaso kunye nolwazi olunolwazi ngokulinganayo nabanye?

Imfundo (ubugcisa. 24)

 1. IFransi namhlanje isondela kwimfundo ebandakanyayo phantse ngokukodwa ukusuka kwinqanaba leziphumo zobungakanani kunye namava athile (iiklasi ezigciniweyo, ukungaqiniseki koncedo lwabantu kunye nokubuyela kwinkoliseko yabasebenzi bodwa). Imfundo ekhethekileyo isasazekile (i-20% yabantwana abakhubazekileyo ababhalise esikolweni ngo-2017) kwaye amawaka abantwana abakhubazekileyo abanako ukufikelela kwimfundo kwaphela. Ngawaphi amanyathelo athatyathwa ngurhulumente waseFrance ukuze ekugqibeleni enze imfundo ebandakanyayo ibe sisikhokelo senkqubo yayo yemfundo? Ngawaphi amanyathelo athathwayo ukuqinisekisa ukuba abafundi bafunda ngokukuko kwinkqubo yesiqhelo kuyo yonke le ndawo, ngakumbi ngokuphuhlisa uqeqesho olucwangcisiweyo lokufundisa, ulawulo kunye nenkxaso yabasebenzi, ulungelelwaniso lwezakhiwo, iinkqubo, iindlela kunye novavanyo kunye nongenelelo lweenkonzo zenkxaso?

Impilo (ubugcisa. 25)

 1. Ukonakala ngokubanzi kwenkqubo yokufikelela kukhathalelo lwempilo eFrance kohlwaya nabona bantu bakhubazekileyo abazifumana bengabandakanywa. Inani lokungakhathaleli kunyango liyanda. Ukuthintela ukungafikeleli kukhathalelo kunye nokuqinisekisa unyango olulinganayo ukusuka kulwamkelo kude kube sekupheleni kwendlela yokhathalelo, ngawaphi amanyathelo abekwa ngurhulumente waseFrance kwiindawo zokufikeleleka, uqeqesho lwabasebenzi bezonyango (oogqirha nabo bonke abanonopheli), abasebenzi bezolawulo kunye neenkqubo zokhathalelo kulo lonke elaseFrance?

Umsebenzi kunye nokuqeshwa (ubugcisa. 27)

 1. Sisiphi isicwangciso-qhinga esenziwe nguRhulumente wase-France kwilizwe lonke, ukuqinisekisa abantu abakhubazekileyo abafuna ingqesho kwindawo eqhelekileyo yokuxhasa umgangatho kunye nokugcinwa kwemisebenzi, ngokwembono ebandakanyayo? ?

Umgangatho ofanelekileyo wokuphila kunye nokukhuselwa kwezentlalo (art. 28)

 1. Ukuxhalaba kwabantu abakhubazekileyo kukhula ngokubonakalayo eFrance, ngaphandle kokunyuswa kwesibonelelo sabantu abakhubazekileyo (AAH) esigcina abantu abakhubazekileyo bengama-20% ngaphantsi komda wentlupheko. Kwi-Ajenda yeZizwe eziManyeneyo yowama-2030, ukulwa indlala yenye yeenjongo zophuhliso ezizinzileyo (i-SDGs) i-France ethe yazibophelela ngokusesikweni ekuphumezeni. Ngawaphi amanyathelo athatyathwa nguRhulumente waseFrance ukwandisa inqanaba lolwabiwo lwezixhobo kunye nezibonelelo zembuyekezo kunye noncedo njengesiphumo sokukhubazeka kunye nokwenza lula ukufikelela kulwazi ngoncedo olukhoyo?

Ukuthatha inxaxheba kwezopolitiko nakubomi boluntu (art. 29)

 1. Ngawaphi amanyathelo aphunyezwa nguRhulumente wase-France ukwenza ukuba abantu abakhubazekileyo bathathe inxaxheba kwezopolitiko nakubomi boluntu ngokulinganayo nabanye, ngokwenza ukuba ulwazi lwezopolitiko nolonyulo lufikeleleke, ngokuphucula ngokucwangcisekileyo nokwenza lula umsebenzi unelungelo lokuvota?

 1. Ingaba ilizwe laseFrance liceba nini ukuthatha amanyathelo omthetho ukuvumela abantu abakhubazekileyo phantsi kokhuseleko lomthetho ukuba bafaneleke?

C. Uxanduva olukhethekileyo (ubugcisa. 31 ukuya ku-33)

Ubalo kunye nokuqokelelwa kwedatha (ubugcisa. 31)

 1. Okwangoku, iFrance ayinazibalo (uphando oludala kakhulu, uqikelelo) ngokubhekisele kwinani nakwimeko yabantu abakhubazekileyo kwilizwe liphela. Ngaba uRhulumente waseFrance uzimisele ukwenza ntoni ekuphuculeni ukuqokelelwa kunye nokusasazwa kwedatha, eyahlukileyo phakathi kwabasetyhini kunye namadoda ukuze aqonde ngcono le ndawo kuzo zonke iindawo (umzekelo, imfundo, ingqesho, ukufikelela kwimpilo , izindlu, ukuhlala ngokuzimeleyo, ezemidlalo)? Ngaba ilizwe laseFrance liya kuba namanani athembekileyo nagqibeleleyo?

Intsebenziswano yamanye amazwe (ubugcisa. 32)

 1. Ngawaphi amanyathelo athatyathwa nguRhulumente wase-France ukomeleza ukubandakanyeka kwabantu abakhubazekileyo kunye nemibutho yabo emele i-France kunye namazwe axhamlayo kuphuhliso lweenkqubo zentsebenziswano zamanye amazwe?

Isicelo sesizwe kunye nokubeka iliso (ubugcisa. 33)

 1. Ngawaphi amanyathelo urhulumente waseFrance acwangcise ukuthatha:
 • Ukuqinisekisa ukuzimela ngokupheleleyo kwekomiti yesizwe yokubeka iliso kwiNgqungquthela xa ityelela abasemagunyeni;
 • kubonelela ngeendlela eziyimfuneko zokubeka esweni indlela ezizimeleyo zokwenza imisebenzi yazo;
 • Ukuqinisekisa ukuba abantu abakhubazekileyo kunye nemibutho yabameli banezinto eziyimfuneko ekuthatheni kwabo inxaxheba ngokupheleleyo nasekubekeni iliso kwiNkomfa?

 1. Namhlanje kukho uthungelwano lwabacebisi abakhubazekileyo kwinkonzo nganye. Ngaba urhulumente wase-France uzimisele njani ukuyihlanganisa kwaye ayenze ukuba isebenze kwaye isebenze ekusetyenzisweni kwesi siVumelwano?

[i] Umthetho n ° 2018-1021 wama-23 kweyeNkanga 2018 ngokunxulumene nophuhliso lwezindlu, uphuhliso kunye netekhnoloji yedijithali.

[ii] Ukutshitshiswa kwenqaku 5 lekhowudi yonyulo ngomthetho n ° 2019-222 ka-Matshi 23, 2019.

[iii] IKomiti yamaLungelo oLuntu kunye neKomiti yamaLungelo oMntwana, ngexesha lokuphononongwa kweengxelo zamaxesha ngamaxesha ezithiwe thaca yiFrance ngo-2015 nango-2016.

5 2 iivoti
Ixabiso leSiqendu

Isibuyekezo sokugqibela: 15 / 10 / 2020

01 / 10 / 2020 41 Isiza_Admin UAH_OrgIntl, I-AA_OrgIntl_ONU-CDPH, I-AllianceAutiste.org
Total 1 Iivoti:
0

Nceda usixelele ukuba singaluphucula njani olu xwebhu okanye ongakuthandiyo? Enkosi!

+ = Qinisekisa uMntu okanye iSpambot?

guest
1 amagqabantshintshi
kunako
ezintsha Uninzi lwabavoti
Inline feedbacks
Jonga zonke izimvo
U-Eric LUCAS
Ilungu
Iindawo zeAutiPo: 466
iintsuku 12 eyadlulayo

Ukuba ufumanisa kule nto yokubhaliweyo oyifumana iluncedo kwiNgxelo ye-Autist Alliance ye-CDPH Committee malunga ne-French State, nceda wenze igalelo lakho ngolu hlobo lulandelayo: Cofa kwi "bubble" okuluhlaza (ukuba kukhona) kwisicatshulwa ukunika uluvo kwinxalenye ehambelana nayo, OKANYE phendula kumagqabaza asele ekhona emazantsi ephepha, uzama ukufumana umsonto wengxoxo kwinxalenye efanayo yokubhaliweyo, OKANYE, ukuba akukho mntu Sele iqalile ingxoxo ngesihloko esinye, yenza uluvo olutsha ebhokisini... Funda ngokugqithisileyo "

Bayasinceda

Cofa i-logo ukuze wazi njani
1
0
Sebenzisana ngokulula ngokwabelana ngeengcinga zakho kule ngxoxo, enkosi!x